Ogłoszenia

2019-04-10 | Zapytanie ofertowe nr 2 - Głowica szczelinowa do laminarki + mikstruder

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.

Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: P.P.H.U. Bochemia Grzegorz Bąba

NIP:       812–000–73–80

Adres:   26-600 Radom, ul. Północna 1,

tel.:         +48 48 344 12 80

fax:        +48 48 344 12 81

e-mail: bochemia@bochemia.com.pl

www:     www.bochemia.com.pl

 

II.                  RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia:

Zakup maszyn przemysłowych;

Nazwa zamówienia:

Zakup głowicy szczelinowej do laminarki zintegrowanej z mikstruderem,

Opis przedmiotu zamówienia - według wspólnego słownika zamówień (CPV):

42000000-6 (Maszyny przemysłowe)

III.               POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.         Zamówienia zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2.         Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.

3.         Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.

4.         Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

5.         Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.

6.         Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

7.         Zamawiający dopuszcza zaliczki do wysokości

·                     30% przy podpisaniu umowy,

·                     55% po odbiorze w fabryce przed instalacją u zamawiającego,

·                     15% opłaty końcowej po realizacji przedmiotu zamówienia.

 

IV.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych maszyn, które będą częścią ciągu technologicznego mającego służyć do łączenia materiałów o przeznaczeniu na:

·                     wykładziny i dywany (sale specjalistyczne, przedszkola, żłobki),

·                     namioty zapewniające izolacje cieplną (przemysł militarny i sanitarny),

·                     kombinezony dla płetwonurków, robotników pracujących na platformach wiertniczych, alpinistów, ratowników górskich.

 

2.         Na podstawie zgłoszenia patentowego przy wykorzystaniu termo topliwych klejów hot-melt zgodnej z poniższymi wymogami:

Głowica szczelinowa do laminarki:

·                     Szerokość robocza – do 1,20m

·                     Prędkość nanoszenia – od 3 do 40 mb/min

·                     Temperatura pracy – od 50 do 220 st. C

·                     Możliwa do zastosowania lepkość polimeru – od 3.000 do 40.000 mPas

Mikstruder:

·                     Temperatura pracy – od 50 do 220 st. C

·                     Wydajność pracy – od 25 do 250 kg/h

Szafa sterownicza umożliwiająca zsynchronizowane działanie powyższych urządzeń.

3.         Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników Zamawiającego z obsługi i prawidłowego utrzymania maszyny będącej przedmiotem zamówienia,

4.         Zapewnienie wymaganego serwisu, w okresie równym okresowi gwarancji, który pozwala utrzymać gwarancję zgodnie z instrukcją używania maszyny.

5.         Dostarczona maszyna musi być nowa, nieużywana, kompletna, wolna od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.

6.         Dostarczona maszyna musi spełniać wszystkie wymagane atesty dopuszczające do stosowania na ryku polskim, a także wymagane normy i wymogi bezpieczeństwa oraz będzie posiadać certyfikat zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 138, poz. 935 ze zm.).

7.         Dostawca przekaże wymagane warunki instalacji urządzenia w przeciągu 2 tygodni od momentu otrzymania zapytania od zamawiającego.

8.         Dostawca zapewni transport, ubezpieczenie (do chwili postawienia maszyny w docelowym miejscu) oraz nadzór nad rozładunkiem maszyny, ewentualne koszty dźwigu pokrywa zamawiający.

 

 

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów.) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.

 

Załącznikdownload.php?id=101

Zobacz pozostałe wpisy