Ogłoszenia

2021-01-15 | Zapytanie ofertowe nr 2 - instalacja fotowoltaiczna - rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.

Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: P.P.H.U. Bochemia Grzegorz Bąba

NIP:       812–000–73–80

Adres:   26-600 Radom, ul. Północna 1,

tel.:         +48 48 344 12 80

fax:        +48 48 344 12 81

e-mail: bochemia@bochemia.com.pl

www:     www.bochemia.com.pl

 

 1. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane;

Nazwa zamówienia:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Opis przedmiotu zamówienia - według wspólnego słownika zamówień (CPV):

09332000-5 – instalacje słoneczne

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Zamówienia zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
  4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
  5. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.
  6. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
  7. Zamawiający dopuszcza zaliczki do wysokości
 • 30% przy podpisaniu umowy,
 • 55% po odbiorze,
 • 15% opłaty końcowej po realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49kWp do 49,9 kWp. Z możliwością przyłączenia do sieci jako prosument.
 2. Moduły fotowoltaiczne o sprawności/wydajności nie mniejszej niż 19%.
 3. Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji dachu.
 4. Uzyskanie warunków przyłączenia instalacji o mocy około 49 kWp.
 5. Wykonanie i uzgodnienie w PGE projektu technicznego układu pomiaru energii.
 6. Wykonanie przeglądu stacji transformatorowej firmy.
 7. Wyposażenie pola pomiarowego w rozdzielnicy 15kV w bezpieczniki, przekładniki prądowe i napięciowe.
 8. Wykonanie układu pośredniego pomiaru energii wraz z możliwością zdalnego odczytu.
 9. Przeprowadzenie instruktażu dotyczącego konserwacji/obchodzenia się z instalacją.
 10. Zapewnienie wymaganego serwisu, w okresie równym okresowi gwarancji, który pozwala utrzymać gwarancję zgodnie z instrukcją używania instalacji.
 11. Instalowane komponenty objęte są gwarancją ich producenta.
 12. Przeciwpożarowe zabezpieczenie instalacji.
 13. Zapewnienie odbioru paneli i ich utylizacji po zakończeniu okresu gwarancji sprawności.
 14. Potwierdzenie zgodności dokumentacji projektowej z przepisami ds. p.pożarowych przez rzeczoznawcę.
 15. Dostarczone komponenty instalacji muszą być nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich oraz posiadać gwarancję.
 16. Zainstalowana instalacja musi spełniać wszystkie wymagane atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, a także wymagane normy i wymogi bezpieczeństwa oraz będzie posiadać certyfikat zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 138, poz. 935 ze zm.).

 

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów.) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27153?sekcja=ogloszenie

Postępowanie zostało rozstrzygniętę. Najlepszą ofertę na zapytanie ofertowe przedstawiła firma Lubię Oze.

 

 

Zobacz pozostałe wpisy