Ogłoszenia

2020-03-06 | Zapytanie ofertowe nr 4 - Zakup maszyn przemysłowych - NIEROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.

Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: P.P.H.U. Bochemia Grzegorz Bąba

NIP:       812–000–73–80

Adres:    26-600 Radom, ul. Północna 1,

tel.:         +48 48 344 12 80

fax:         +48 48 344 12 81

e-mail:   bochemia@bochemia.com.pl

www:      www.bochemia.com.pl

 

 1. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia:

Zakup maszyn przemysłowych;

Nazwa zamówienia:

Sprzęt do kontroli jakości – badań właściwości fizycznych.

Opis przedmiotu zamówienia - według wspólnego słownika zamówień (CPV):

38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Zamówienia zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
  4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
  5. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.
  6. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
  7. Zamawiający dopuszcza zaliczki do wysokości
 • 30% przy podpisaniu umowy,
 • 55% po odbiorze,
 • 15% opłaty końcowej po realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego sprzętu laboratoryjnego, który będzie służyć do oceny jakości łączenia materiałów o przeznaczeniu na:
 • wykładziny i dywany (sale specjalistyczne, przedszkola, żłobki),
 • namioty zapewniające izolacje cieplną (przemysł militarny i sanitarny),
 • kombinezony dla płetwonurków, robotników pracujących na platformach wiertniczych, alpinistów, ratowników górskich.

 

 1. Na podstawie zgłoszenia patentowego przy wykorzystaniu termo topliwych klejów hot-melt zgodnej z poniższymi wymogami:
 • Wulkametr:
  • Urządzenie z oscylującym rotorem do badania przebiegu wulkanizacji mieszanek gumowych.
  • W zakresie temp. Od 100 do 200 st. C wulkanizacji z pomiarem siły oporu i równoczesnym pomiarem czasu badania.
  • Umożliwiający badanie zgodnie z normami PN-C-04271:1985, PN-ISO 3417:1994
 • Plastometr:
  • Do oznaczania plastyczności i odprężenia elastycznego metodą ściskania do stałego odkształcenia.
  • W zakresie temp. Od 50 do 200 st. C z regulowaną dyszą wypływu masy
  • Umożliwiający badanie zgodnie z normą PN-C-04287:1966
 • Walcarka:
  • Z regulowaną, bądź stałą frykcją od 1,1 do 2,5. Możliwość grzania, studzenia od 50 do 150 st.C.
  • Umożliwiająca badanie zgodnie z normami PN-ISO 2393:1999, PN-ISO 2393:2015-12,
 1. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników Zamawiającego z obsługi i prawidłowego utrzymania maszyny będącej przedmiotem zamówienia,
 2. O ile dotyczy: Zapewnienie wymaganego serwisu, w okresie równym okresowi gwarancji, który pozwala utrzymać gwarancję zgodnie z instrukcją używania maszyny.
 3. Dostarczone urządzenia muszą być, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.
 4. Urządzenia nie mogą pochodzić z zakupu wspieranego przez fundusze unijne.
 5. Dostarczona maszyna musi spełniać wszystkie wymagane atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, a także wymagane normy i wymogi bezpieczeństwa oraz będzie posiadać certyfikat zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 138, poz. 935 ze zm.).

 

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów.) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.

Więcej informacji w bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237325

 

Zobacz pozostałe wpisy